AKÉ KONTAKTNÉ ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY(KZS) POZNÁME:

  • Najrozšírenejším zatepľovacím systémom je zatepľovací systém EPS-F s tepelným izolantom z polystyrénových fasádnych izolačných dosiek.

Výhody použitia: - jednoduché spracovanie, široká možnosť voľby konečnej úpravy, populárny a najviac používaný systém

 

 

 

  • Zatepľovací systém Baumit open (open Plus) patentovaný KZS firmy Baumit. Ide o unikátny paropriepustný zatepľovací systém s tepelným izolantom z vysoko paropriepustného polystyrénu.

Výhody použitia: - vysoká paropriepustnosť, priaznivý pomer medzi kvalitou a cenou, vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie

 

 

 

  • Minerálny zatepľovací systém s minerálnymi izolačnými doskami ako tepelným izolantom.

Výhody použitia: - vysoká paropriepustnosť, celominerálny zatepľovací systém, vhodný pre všetky typy objektov

 

 

 

 

Zatepľovací systém EPS-F a systém OPEN sú kontaktné zatepľovacie systémy s tepelným izolantom z polystyrénu. Použitie systému je obmedzené požiarnou výškou 12 m pre novostavby a 22,5 m pre rekonštruované budovy (táto výška vychádza z protipožiarnych noriem STN).

Pri minerálnom zatepľovacom systéme je použitie systému bez obmedzenia výšky.

Skladby a technologické postupy pre zatepľovacie systémy sú veľmi podobné, líšia sa použitým izolantom a materiálom pre daný zatepľovací systém. Pri minerálnych systémoch sa používajú izolačné dosky s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom (tzv. lamely). Lepenie minerálnych dosiek s pozdĺžnymi vláknami je rovnaké ako lepenie pri systémoch s polystyrénovými doskami. Pri minerálnych doskách lamelových je možné s ohľadom na smer vlákien dosiahnuť dobré pripevnenie celoplošným prilepením, nakoľko sa k podkladu prilepí v podstate každé vlákno. Rozdiel je tiež v mechanickom kotvení, stierkovaní a armovaní.

 

 

Návrh zatepľovacieho systému

Základným predpokladom toho, aby zateplenie dlhodobo a spoľahlivo fungovalo, je správna voľba vhodného zatepľovacieho systému, optimálne zosúladeného s vlastnosťami podkladu a okolitého prostredia. Pri návrhu zatepľovacieho systému je predovšetkým potrebné rešpektovať parametre obvodového plášťa (materiálové zloženie a hrúbky jednotlivých vrstiev), vonkajšie klimatické podmienky a požiadavky na vlastnosti obvodového plášťa po zateplení. S tým priamo úmerne súvisí požiadavka na tepelný odpor konštrukcie R podľa STN. Odporúčané hodnoty tepelného odporu obvodového plášťa sú:

                                                             - pre rekonštruované budovy          R= 2,0 m2.K/W

                                                             - novostavby                                     R= 3,0 m2.K/W

                                                             - nízko energetické budovy             R= 5,0 m2.K/W

Takže na otázku čím  a akou hrúbkou zatepliť danú stavbu, musíme poznať skladbu obvodového plášťa (pre jednotlivé materiály je iný tepelný odpor – viď technické tabuľky).

 

 

Príklad pre rekonštrukciu staršieho domu  - obvodový plášť plná tehla s hrúbkou 44 cm.

 

R 1 = 0,5 m2.K/W           tepelný odpor muriva z plnej tehly hr. 44 cm

R   = 2,0 m2.K/W           min. tepelný odpor, ktorý STN 73 05 40 odporúča pre rekonštrukcie obytných priestorov

R - R 1 =  1,5 m2.K/W    rozdiel daných odporov

hrúbka izolácie d =1,5 x 0,04 = 0,06 m (l=0,04 W/m.K – pre polystyrén).

 

Minimálna hrúbka izolácie pre daný príklad je 6 cm. Samozrejme, hrubšou izoláciou dosiahneme lepšie izolačné vlastnosti. Nevhodným návrhom zateplenia si niekedy môžeme skôr „uškodiť“ alebo nedosiahneme požadovaný efekt.

So zateplením súvisí ďalšia nemenej závažná otázka, ktorá trápi širokú verejnosť- dýcha alebo nedýcha stena po zateplení. Aj v tomto prípade sú vlastnosti pôvodnej konštrukcie veľmi dôležité . Každý jeden materiál má iný difúzny odpor (paropriepustnosť). Faktor  difúzneho odporu  stanovuje koľkokrát je difúzny odpor materiálu  vyšší ako rovnaká hrúbka vzduchu.

Príklad

EPS-F hr. 8cm             Rd =20                      Plná tehla hr. 55cm         Rd = 30

OPEN hr. 8cm              Rd =6                        Pórobetón hr. 25cm        Rd = 20

Minerál hr. 8cm            Rd =2                        PVC fólia                          Rd = 16400

 

PVC fólia má viac ako 800-krát vyšší difúzny odpor (t.z. je 800-krát väčšou prekážkou pre vodnú paru) ako obyčajný polystyrén, takže určite neplatí že steny sú po zateplení ako v igelite!!!. Pokiaľ niektorá vrstva obvodovej konštrukcie má vyšší difúzny odpor ako izolant znamená to, že je väčšou prekážkou pre vodné pary ako tepelná izolácia. Samozrejme, aby sme dosiahli výslednú hodnotu pre danú skladbu, musíme sčítať príslušné hodnoty pôvodnej steny a navrhovaného izolantu. Novšie materiály majú lepšie difúzne vlastnosti, takže určite stojí za zváženie pre ktorý KZS sa rozhodnete.

Ďalej možno stojí otázka ceny, kontaktný zatepľovací systém open je o 20 % drahší ako EPS-F, ale aj o 20 % lacnejší ako minerál.