Bytové domy

 

Stav bytového fondu na Slovensku, jeho vysoká energetická náročnosť a predpokladaný ďalší rast cien energií posúva otázku zatepľovania na jedno z prvých, až nie na úplne prvé miesto priorít, čo s týmto problémom. Pri bytových domoch to platí možno dvojnásobne. Najväčšiu časť poplatkov za užívanie bytov tvorí cena za dodávku tepla na vykurovanie. Dodatočným a kvalitným zateplením celého odvodového plášťa, spolu s výmenou okien a hydraulickým vyregulovaním sústavy ÚK, je možné ušetriť 50% a viac nákladov na teplo. Pripomíname, že celého plášťa domu, lebo zateplenia len štítových stien neprinášajú požadovaný efekt. Z ušetrených 50% nákladov hravo uhradíte splátky úveru, použitého na financovanie zateplenia.

 

Technická podpora Firmy

Návrh optimálneho riešenia zatepľovacieho systému

Teplotechnický výpočet

Odborné poradenstvo a technická podpora pri realizácii zateplenia

Produkt je určený pre všetky spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „SVB“), ktoré vykonávajú správu bytov a ktoré majú záujem o obnovu bytového domu, spojenú so zateplením obvodového plášťa domu.

Väčšina bytov v bytových domoch je dnes už v súkromnom (osobnom) vlastníctve, a správu takýchto vykonávajú zväčša stále zo „zotrvačnosti“ pôvodné správcovské spoločnosti.

Často sa dokonca stáva, že výkon správy zabezpečuje organizácia, ktorá je zároveň aj dodávateľom tepla do tohto domu a nemá preto záujem teplom šetriť, a už vôbec nie zobrať vo svojom mene a na svoje riziko úver za realizáciu zateplenia.

Čo sa s tým dá urobiť ? Keď 2/3 väčšina všetkých vlastníkov bytov bude mať záujem danú investíciu zrealizovať, najvýhodnejšie riešenie je založenie SVB. Táto právnická osoba má všetky práva , ktoré jej zo zákona vyplývajú. Je to jediná správa domu, pri ktorej sú peniaze plne v rukách vlastníkov a disponuje s nimi výhradne a len samotné SVB. Samozrejme výkon správy vám môže naďalej vykonávať vami vybraná firma (podniky a družstvá).

Samozrejme, že sa nedá pár riadkami napísať, čo všetko s touto investíciou  súvisí. Sme pripravení Vám pomôcť. Od založenia a registrácie SVB, cez vypracovanie tepľotechnického výpočtu, spracovania technickej dokumentácie a projektu, po stavebné povolenie atď.

Na tieto a ďalšie otázky, ktoré s touto problematikou súvisia, vám radi zodpovieme telefonicky, alebo na vašich schôdzach, prípadne elektronickou poštou.

 

Zatepľovanie z pohľadu financií :

 

Kde získať financie :

 

Ponuka komerčných bánk je rôznorodá. Keďže banky pristupujú ku každému klientovi individuálne, môžeme vám poskytnúť iba najzákladnejšie informácie.

Ešte pred spracovaním úveru (za spracovanie si banka účtuje poplatok asi 1%) si môžete nechať vypracovať nezáväznú ponuku s rozpisom všetkých dokladov, poplatkov a návrh splátkového kalendára. Úrokové sadzby sú variabilné alebo fixné, maximálna doba splácania úveru je 15 rokov. Pokiaľ ide o fyzické osoby tie majú možnosť financovania tejto investície cez spotrebné úvery, alebo hypotéky a tiež možnosť získať prostriedky so ŠFRB.

Čo sa týka zabezpečenia úveru majú to spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB) jednoduchšie ako vlastníci bytov pod správou správcovských spoločností, stavebných družstiev a bytových podnikov.

V  prípade SVB banky požadujú istinu 6 násobku mesačnej splátky v prospech banky, záložné právo k pohľadávkam - platbám do fondu opráv a vinkuláciu poistnej zmluvy bytového domu.

V  prípade vlastníkov bytov pod správou, banka žiada ešte aj zabezpečenie úveru bankovou zárukou - Slovenská Záručná a Rozvojová Banka (SZRB) do výšky 100% istiny úveru.

Kritériá na poskytnutie úveru zo ŠFRB sú zhruba nasledovné. Výška poskytnutého úveru je maximálne 266,- €/m2. Je potrebné, aby žiadateľ disponoval nasporenými prostriedkami minimálne vo výške 20% z ceny diela. Podmienkou je, že pri zateplení musí byť dosiahnutá minimálne 20% úspora nákladov na vykurovanie. Musí byť spracovaný technický projekt celej realizácie zateplenia. Zabezpečenie je rozdielne pre obe skupiny žiadateľov. Pre bytové domy platí – tvorba fondu opráv,  vytvorenie účtu na ktorý budú odvádzané prostriedky na splácanie úveru. Ďalej nehnuteľnosťou (domom, bytom) vinkuláciou poistky, bankovou zárukou.

V prípade fyzických osôb je to ručenie nehnuteľnosťou.

Treťou možnosťou je žiadať MVaRR o dotáciu na odstránenie systémových porúch. V tomto prípade musí byť vypracovaný projekt na odstránenie systémovej poruchy, spojený so zateplením bytového domu. Ak vám bude pridelená dotácia, avšak nie v celkovej výške diela, môžete ju dofinancovať zo svojich prostriedkov (fond opráv), alebo sa obrátiť na komerčné banky alebo ŠFRB.

 

 

Návratnosť investície – teplotechnický výpočet

 

Dôležitým kritériom pri posudzovaní projektu zateplenia je návratnosť takejto investície. Vychádzame z toho, aký materiál bol použitý pri stavbe. Vo väčšine bytových domov ide o betónové konštrukcie, ktoré sú z hľadiska tepelného odporu najhoršie.

 

Príklad:

Podmienky     Te -11°C        teplota v exteriéry

                       Ti +20°C          teplota v interiéry

                        kce Up            súčiniteľ prechodu tepla zabudovanej konštrukcie

 

Štítová stena - hrúbka 25cm, na základe teplo-technického výpočtu

            R- tepelný odpor takejto konštrukcie je                              0,430m2K/W

            Súčiniteľ prechodu zabudovanej kce Up                           1,834W/m2K

            Vnútorná povrchová teplota                                                 9,23°C

            Ku kondenzácii dochádza pri teplote nižšej ako      5°C

Ak štítovú stenu zateplíme 7cm polystyrénom (EPS-F)

            R- tepelný odpor takejto konštrukcie je                              2,191m2K/W

            Súčiniteľ prechodu zabudovanej kce Up                            0,466W/m2K

            Vnútorná povrchová teplota                                                 16,88°C

            Ku kondenzácii nedochádza

 

Priečelie - hrúbka steny 27cm

            R- tepelný. odpor takejto konštrukcie je                            0,223m2K/W

            Súčiniteľ prechodu zabudovanej kce Up                           2,800W/m2K

            Vnútorná povrchová teplota                                                4,89°C

            Ku kondenzácii dochádza pri teplote nižšej ako      0,0°C

Ak priečelie zateplíme 8 cm polystyrénom (EPS-F)

            R- tepelný odpor takejto konštrukcie je                             2,235m2K/W

            Súčiniteľ prechodu zabudovanej kce Up                           0,457W/m2K

            Vnútorná povrchová                                                            16,93°C

            Ku kondenzácii nedochádza

 

 

Úspora nákladov na vykurovanie po zateplení

            Cena zatepľovacieho systému                          38,-€/m2

            Cena dodávaného tepla                                     25,-€/GJ

            k pôvodné pred zateplením                               1,834

            k nové po zateplení                                             0,466

Ročná úspora E                   E= (k pôvodné - k nové)/3,25(GJ/m2.rok)

                                                E= (1,834 - 0,466)/3,25

                                                E= 0,421 (GJ/m2.rok)

 

Ročná úspora v Sk n           n=E.cena energie

                                               n=10,53 (€/m2.rok)

 

Návratnosť zateplenia pri súčasných cenách N

                                               N= cena ZS/n

                                               N= 38/10,53

                                               N= 3,6roka

 

Výpočet je navrhnutý na minimálne odporúčaný tepelný odpor konštrukcie. Použitím hrubšieho polystyrénu dosiahneme ešte väčšiu úsporu nákladov na vykurovanie.

 

Spolu zo zateplením je nutné vymeniť okná, lebo ich výmenou sa dosiahne taký istý výkon ako kvalitným zateplením. Výmene okien prikladám asi 40% podiel na kvalitnej obnove bytového domu. Ďalej je potrebné zrealizovať zateplenie strechy, stropov v suterénoch a pivniciach, aby bola zabezpečená tepelná pohoda aj v okrajových bytoch a neboli znevýhodňované oproti ostatným. Zateplenie strechy a suterénu nám prináša úsporu spolu asi 10-15%. Priemerný 3-izbový byt v bytovke s rozlohou 70m2 tak spotrebuje za rok na kúrenie 0.6GJ/m2 tepla. Pri cene 25€/ GJ tak zaplatí za teplo asi 1050.-€.Ak vykonáme tieto zmeny spotreba v dome klesne o polovicu na približne 0.3 GJ/m2 za rok. Ročne tak oproti východiskovému stavu ušetríme 500.-€. Čo vzhľadom na investíciu nemusí predstavovať zvýšenie platieb. Takže tieto ušetrené prostriedky použijeme na splácanie investície (úveru). 

Kvalitným zateplením stavby predĺžime jej životnosť najmenej o 25 rokov.

 

 

Ako merať a účtovať teplo v bytoch

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprijateľné je, aby kritériom bolo len teplo z radiátora, bez tepla získaného prestupom zo susedných bytov. Rovnako je neprijateľná úhrada tepla z vykurovacieho telesa, ktorú by užívateľ bytu bezplatne odovzdával susedovi. Vnútorným prestupom tepla medzi bytmi nemožno zabrániť. Takto odovzdané teplo treba rešpektovať a vhodným systémom pomerného merania zahrnúť do zúčtovania na náklady toho, kto toto teplo získa, a nie na náklady toho, kto toto teplo odovzdáva.

 

 

Rady pre vlastníkov bytov

- bytový dom je temperovaný ako celok a ako celok sa musí hodnotiť z hľadiska užívania tepla        v jednotlivých miestnostiach a priestoroch domu..Miestnosť v byte a byt v dome nie je samostatne tepelne izolovanou jednotkou, a preto ich nemožno posudzovať izolovane.Po konečnom vyúčtovaní nákladov za odobraté teplo v dome a odčítaní PRVN si urobte tabuľku údajov v dome, v ktorej si uvediete jednotlivé čísla bytov, plochu bytov, spotrebu tepla na byt v GJ a spotrebu tepla v GJ/m2. Získate tak informácie o správaní vlastníkov v jednotlivých bytoch a byty, ktoré sa neužívali a mali vypnuté termostatické ventily.Až po takomto zhodnotení sa rozhodnite, akým pomerom budú náklady na teplo v dome rozúčtované (aj nová vyhláška uvádza možnosť dohody vlastníkov). Určite nie pomerom 10 ku 90. Vlastníci by pri dohode mali brať do úvahy najmä § 7 vyhlášky, pretože podľa neho budú musieť rozpočítavať teplo aj v budúcnosti.

Rozpočítavanie tepla na vykurovanie

Podľa podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

ak v dome nie sú nainštalované pomerové merače tepla ani meradlá tepla u konečných spotrebiteľov, náklady sa rozpočítavajú v pomere podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov.

Ak sú v dome byty alebo nebytové priestory s individuálnym vykurovaním, náklady sa rozdelia na základnú zložku a spotrebnú zložku, pričom základná zložka tvorí 10% a spotrebná 90% z celkových nákladov. Obidve zložky sa rozpočítajú konečným spotrebiteľom v pomere veľkosti podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch konečného spotrebiteľa k celkovej podlahovej ploche všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov v dome. Základná zložka sa rozpočíta aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktorí majú individuálne kúrenie a nemajú priamo uzatvorenú zmluvu o dodávke a odbere tepla s dodávateľom.

Podľa obostavaného objemu bytu a nebytového priestoru

ak v dome nie sú nainštalované pomerové merače tepla ani meradlá tepla u konečných spotrebiteľov a jednotlivé byty a nebytové priestory majú rozdielnu konštrukčnú výšku miestností, náklady sa rozpočítajú v pomere obostavaného objemu bytu a nebytových priestorov konečného spotrebiteľa k celkovému obostavanému objemu všetkých bytov a nebytových priestorov.

Podľa pomerových rozdeľovačov tepla alebo meradiel tepla

ak v dome sú nainštalované pomerové merače tepla a meradlá tepla u konečných spotrebiteľov rovnakej triedy presnosti, náklady sa rozdelia na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka tvorí 40% a spotrebná 60% z celkových nákladov na dodávané teplo na vykurovanie. Základná zložka môže byť aj min.30% max.50% a spotrebná min.50% max. 70%.z celkových nákladov, závisí to od dohody obyvateľov domu. Základná zložka sa rozpočíta podľa podlahovej plochy bytu, nebytových priestorov a spoluvlastníckeho podielu na spoločných priestoroch a priemeru základnej zložky a m2 vypočítaného z podlahovej plochy všetkých bytov, nebytových priestorov a spoločných priestorov.

Základná zložka sa rozpočíta aj medzi užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktorí majú individuálne vykurovanie a nemajú zmluvu o dodávke a odbere.

Podlahová plocha bytu alebo nebytového priestoru s individuálnym vykurovaním sa vynásobí koeficientom

0.25 pri bytoch a nebytových priestoroch v nadstavbách a v stavbách do podkrovia.

0.30 pri bytoch a nebytových priestoroch alebo ich častiach, ktoré sa nachádzajú v najvyššom podlaží, nad vchodom do domu, nad chodbami a pivničnými alebo inými priestormi, ktoré nie sú vykurované.

0.50 pri ostatných bytoch a nebytových priestoroch.